Cơ Cấu Nhân Sự

Cơ Cấu Nhân Sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số lao động hiện có: 70 người


Trong lĩnh vực quản lý
- Quản lý: 03 người
- Kinh doanh, marketing: 03 người
- Xuất nhập khẩu: 02 người
- Kế toán: 03 người


Trong lĩnh vực sản xuất
- Kỹ sư thiết kế: 07 người
- Công nhân sản xuất: 52 người


Cơ cấu lao động:
- Đại học và trên đại học: 25%
- Cao đẳng và trung học: 55%
- Thành phần khác: 20%